Image may contain: 1 person, standing
เฮ้ เธอนั้นเปนลูกสาวบ้านใด แวบแรกทีหั่นไปมันเข้าใจอย่างแรง 😘😍
-
-
{#황티파니💕 #스테파니💕 #스테파니영황💕 #황미영💕 #티파니💕#ทิฟฟานี่💕 #ทิฟฟานี่ฮวัง💕 #สเตฟานี่💕 #สเตฟานี่ยองฮวัง💕 #มิยอง💕 #ฮวังมิยอง💕 #เกิร์ลเจนเนอเรชั่น💕 #โซวอน💕 #tiffany💕 #tiffanyhwang💕 #stephanie💕 #stephanieyounghwang💕 #miyoung💕 #hwangmiyoung💕
#girlsgeneration💕 #sone💕}
👉🏻👉🏻👉🏻 @tiffanyyoungofficial 👈🏻👈🏻👈🏻Taeyeon so beautiful 
I love you baby ❤
-
-
{#황티파니💕 #스테파니💕 #스테파니영황💕 #황미영💕 #티파니💕#ทิฟฟานี่💕 #ทิฟฟานี่ฮวัง💕 #สเตฟานี่💕 #สเตฟานี่ยองฮวัง💕 #มิยอง💕 #ฮวังมิยอง💕 #เกิร์ลเจนเนอเรชั่น💕 #โซวอน💕 #tiffany💕 #tiffanyhwang💕 #stephanie💕 #stephanieyounghwang💕 #miyoung💕 #hwangmiyoung💕
#girlsgeneration💕 #sone💕
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤}
👉🏻👉🏻👉🏻 @tiffanyyoungofficial 👈🏻👈🏻👈🏻ฝันดีนะ 😴
-
-
{#황티파니💕 #스테파니💕 #스테파니영황💕 #황미영💕 #티파니💕#ทิฟฟานี่💕 #ทิฟฟานี่ฮวัง💕 #สเตฟานี่💕 #สเตฟานี่ยองฮวัง💕 #มิยอง💕 #ฮวังมิยอง💕 #เกิร์ลเจนเนอเรชั่น💕 #โซวอน💕 #tiffany💕 #tiffanyhwang💕 #stephanie💕 #stephanieyounghwang💕 #miyoung💕 #hwangmiyoung💕
#girlsgeneration💕 #sone💕
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤}
👉🏻👉🏻👉🏻 @tiffanyyoungofficial 👈🏻👈🏻👈🏻โอ้ยยยย พี่เต๊ปทำไมถึงน่ากินแบบนี้😘
You're so beautiful 💘
-
-
{#황티파니💕 #스테파니💕 #스테파니영황💕 #황미영💕 #티파니💕#ทิฟฟานี่💕 #ทิฟฟานี่ฮวัง💕 #สเตฟานี่💕 #สเตฟานี่ยองฮวัง💕 #มิยอง💕 #ฮวังมิยอง💕 #เกิร์ลเจนเนอเรชั่น💕 #โซวอน💕 #tiffany💕 #tiffanyhwang💕 #stephanie💕 #stephanieyounghwang💕 #miyoung💕 #hwangmiyoung💕
#girlsgeneration💕 #sone💕
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤}
👉🏻👉🏻👉🏻 @tiffanyyoungofficial 👈🏻👈🏻👈🏻Good morning guys 😘
Have a nice day ❤
-
-
{#황티파니💕 #스테파니💕 #스테파니영황💕 #황미영💕 #티파니💕#ทิฟฟานี่💕 #ทิฟฟานี่ฮวัง💕 #สเตฟานี่💕 #สเตฟานี่ยองฮวัง💕 #มิยอง💕 #ฮวังมิยอง💕 #เกิร์ลเจนเนอเรชั่น💕 #โซวอน💕 #tiffany💕 #tiffanyhwang💕 #stephanie💕 #stephanieyounghwang💕 #miyoung💕 #hwangmiyoung💕
#girlsgeneration💕 #sone💕
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤}
👉🏻👉🏻👉🏻 @tiffanyyoungofficial 👈🏻👈🏻👈🏻นี่คือทิฟฟานี่ยัง
- คนที่จะตอกไข่ด้วยส้อม แต่เปลี่ยนใจเอามีดตอกจนเปลือกไข่ตกลงไปในชามด้วย
- คนตีไข่ไม่ทันเชฟ
- คนหยิบเกลือ 3 นิ้วเหมือนชูมือปฏิญาณตน
- คนที่จะทำออมเล็ท แต่กลายเป็นไข่คน
ทั้งน่ารักทั้งอ๊อง 🤣💖
-
-
{#황티파니💕 #스테파니💕 #스테파니영황💕 #황미영💕 #티파니💕#ทิฟฟานี่💕 #ทิฟฟานี่ฮวัง💕 #สเตฟานี่💕 #สเตฟานี่ยองฮวัง💕 #มิยอง💕 #ฮวังมิยอง💕 #เกิร์ลเจนเนอเรชั่น💕 #โซวอน💕 #tiffany💕 #tiffanyhwang💕 #stephanie💕 #stephanieyounghwang💕 #miyoung💕 #hwangmiyoung💕
#girlsgeneration💕 #sone💕}
👉🏻👉🏻👉🏻 @tiffanyyoungofficial 👈🏻👈🏻👈🏻
Tagged User
braulio_garrido_26

braulio_garrido_26

happy birthday my dear and beloved idol of mine Tiffany young